Groote Lindt | Ligging

Ligging bedrijventerrein Groote Lindt


Het plangebied ligt aan de zuidkant van de kern Zwijndrecht en omvat het buitendijks gelegen bedrijventerrein Groote Lindt en een deel van de Oude Maas. Het plangebied wordt begrensd door de Lindtsedijk aan de noord- en de westzijde van het plangebied, de gemeentegrens met Dordrecht en Binnenmaas aan de zuidzijde en de Zwijndrechtsebrug aan de oostzijde.

Omdat bedrijventerrein Groote Lindt aan de Oude Maas ligt is er goed bereikbaar voor de binnenvaart. Het is een nat buitendijks terrein met een netto oppervlakte van 140 hectare en beschikt over vijf havens: Swinhaven, Develhaven, Drechthaven, Schokhaven en Uilenhaven. Het terrein huisvest een diversiteit aan bedrijven, maar wordt het meest gekenmerkt door de grootschalige zwaardere industrie en nijverheid aan de havens, waaronder regionale spelers in de scheepsbouw, chemische industrie, hout- beton- en baksteenindustrie en staalnijverheid.Geluidruimteverdeling bedrijventerrein Groote Lindt


Groote Lindt vormt samen met het industrieterrein Dordt-West het gezoneerde industrieterrein Groote Lindt/Dordt-West, met een gemeenschappelijke geluidszone. De geluidruimte op het bedrijventerrein is momenteel vastgelegd in het zonebeheerplan met het bijbehorende zonemodel. De geluidruimte in het model is hierbij verdeeld op basis van de vergunde rechten van de bedrijven en de reserveringen voor nieuwe activiteiten. Het zonebeheerplan werd voorheen gebruikt als toetsingskader bij de milieuvergunning voor het aspect geluid. Vanwege beperkte juridische status van het zonebeheerplan is het noodzakelijk om de geluidruimteverdeling aanvullend te borgen in het bestemmingsplan. Aan de in het zonebeheerplan opgenomen reserveringen kunnen geen rechten worden ontleend. De eerder gereserveerde geluidruimte is daarmee vrij beschikbaar. Zowel de optimale ontwikkeling van het industrieterrein als die van individuele bedrijven kan hierdoor worden gefrustreerd. Om dit risico weg te nemen en de doelmatige verdeling van de geluidruimte uit het zonebeheerplan vast te leggen wordt deze herziening opgesteld. In de herziening wordt, op basis van een akoestisch onderzoek, de beschikbare geluidruimte toegedeeld aan de gronden.

Beleid en normstelling


Volgens de Wet geluidhinder dienen alle industrie- en bedrijventerreinen, waarop inrichtingen zijn of kunnen worden gevestigd die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken, gezoneerd te zijn. Bedoelde inrichtingen – ook wel 'A-inrichtingen' genoemd – worden nader genoemd in het Besluit omgevingsrecht. Rondom deze industrieterreinen dient een geluidzone te worden vastgesteld en vastgelegd in bestemmingsplannen. Buiten deze zone mag de geluidbelasting als gevolg van het industrieterrein niet meer dan 50 dB(A) bedragen. Bij de realisatie van een gezoneerd industrieterrein dient uiteraard ook rekening gehouden te worden met de (geluidbelasting op de) omliggende woningen.

Onderzoek (Industrieterrein Groote Lindt)


Het plangebied bevat het buitendijks gelegen industrieterrein Groote Lindt dat onderdeel is van het industrieterrein Groote Lindt/Dordt West. De begrenzing van het gezoneerde terrein en de geluidzone (voor zover gelegen binnen het plangebied) zijn reeds vastgelegd in het bestemmingsplan Groote Lindt. Voor een duurzame invulling en een optimaal gebruik van het terrein is het noodzakelijk om zorgvuldig met het uitgeven van geluidruimte om te gaan. Het aspect industrielawaai wordt gereguleerd via de Wet geluidhinder en vastgelegd in dit bestemmingsplan.

Geluidruimteverdeling


Bij wijziging van bedrijfsactiviteiten of nieuwvestiging wordt getoetst of hiervoor geluidruimte is. Dit zogenaamde zonebeheer is door de gemeente in het verleden vastgelegd in een zonebeheerplan. Het zonebeheerplan werd gebruikt als toetsings- en sturingsinstrument voor geluidruimteverdeling. De toetsing vond plaats in het traject van de milieuvergunning. De ABRvS acht het borgen van geluidruimteverdeling in een bestemmingsplan noodzakelijk. Daarom is er nu voor gekozen de geluidruimte direct vast te leggen op de verbeelding en in de regels.

Bedrijven Investerings Zone Groote Lindt

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.